បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

ក្រុម​បឹង​កេត​អង្គរ ​បាន​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់​កាន់​តែ​ខ្លាំង ​ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​ប្រកួត​ជាមួយ​ក្រុម​ខ្លាំង​ៗ​ទាំង​៤ ​ក្នុង​លីគ​កំពូល​កម្ពុជា។ លោក ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​គ្រូ​បង្វឹក​ក្រុម​បឹង​កេត ​បាន​និយាយ​ថា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ សំខាន់​ណាស់ លោក​មិន​អាច​ធ្វេសប្រហែស​បាន​នោះ​ទេ ដូច្នេះ​ហើយ​សមាជិក​ក្រុម​ទាំង​អស់​ត្រូវ​ហ្វឹកហាត់​ឱ្យ​បាន​ស្ទាត់​ជំនាញ និង​ចេះ​សហការ​គ្នា​ឱ្យ​ល្អ​ផង​ដែរ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ហ្វឹកហាត់​របស់​បឹង​កេត​កាល​ពី​ល្ងាចមិញ៖

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

 

បឹង​កេត ​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់ ​ត្រៀម​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​៤

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ