អីយ៉ា! iOS 9.3.3 ចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវចេញ iOS 9.3.4 ទៀតបាត់ (Download)

អីយ៉ា! iOS 9.3.3 ចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវចេញ iOS 9.3.4 ទៀតបាត់ (Download)

កាលពីម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.4 ដែលជាកំណែ OS ថ្មីមួយទៀត បន្ទាប់ពី iOS 9.3.3 ដែលបានបង្ហាញឱ្យយើងប្រើប្រាស់កន្លងមកនោះ។ សំរាប់ប្រព័ន្ធប្រិតបត្តិការថ្មីនេះដែរ ពោលគឺ Apple បានធ្វើការកែប្រែនូវចន្លោះប្រហោងជាច្រើន ដែលទាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធីថ្មីៗដោយកាល iOS ជំនាន់មុខនៅមានបញ្ហា មិនទាន់ដំណើរការស្រួល។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការអាប់ដែតតាមរយៈប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព OTA (Over-The-Air) បានឥឡូវនេះតែម្តង នៅក្នុង Settings របស់ឧបករណ៍ iOS ផ្ទាល់។

Image: អីយ៉ា! iOS 9.3.3 ចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវចេញ iOS 9.3.4 ទៀតបាត់ (Download)

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹងធ្វើការអាប់ដេត OTA (Over-The-Air) បានតែ iPhone មិនមាន Cydia តែប៉ុណ្ណោះ។ សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង។

Image: អីយ៉ា! iOS 9.3.3 ចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវចេញ iOS 9.3.4 ទៀតបាត់ (Download)

iOS 9.3.4 (iPhone 4S):iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone 5 GSM):iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone 5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone 5s GSM):iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone 5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone 5c GSM):iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone 5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone 6 Plus):iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone 6):iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone 6s):iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone 6s Plus):iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iOS 9.3.4 (iPhone SE):iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

Image: អីយ៉ា! iOS 9.3.3 ចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវចេញ iOS 9.3.4 ទៀតបាត់ (Download)

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
អីយ៉ា! iOS 9.3.3 ចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវចេញ iOS 9.3.4 ទៀតបាត់ (Download)

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
អីយ៉ា! iOS 9.3.3 ចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវចេញ iOS 9.3.4 ទៀតបាត់ (Download)

ចុះថ្ងៃទី 05 ខែសីហា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 12:20 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ