កាត​សម្គាល់​ខ្លួន​តារា​កូរ៉េ ១៩ ដួង ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ភ្លឺភ្នែក​

6 Videos


យើងប្រាកដជាដឹងថា រូបថតជាច្រើនដែលបង្ហាញពីសម្រស់តារាល្បីម្នាក់ៗលើឆាក ឬ ក្រៅឆាក សុទ្ធតែមានភាពស្រស់ស្អាត សម្បូរដោយភាពទាក់ទាញ តែយ៉ាងណាក្តី ពេលខ្លះរូបសម្រស់ដែលឃើញ ក្នុងរូបថតទាំងប៉ុន្មាន វាមិនដូចនឹងជីវិតនោះទេ ។

ផ្ទុយទៅវិញ កាតសម្គាល់ខ្លួននីមួយៗ មិនថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ កាតសិស្ស ប័ណ្ណបើកបរ លិខិតឆ្លងដែន ឬ ផ្សេងៗទៀត សុទ្ធតែត្រូវការរូបថត បង្ហាញសម្រស់ពិតៗដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការការតុបតែងខ្លួនអ្វីឡើយហើយខាងក្រោមនេះ យើងនឹងបង្ហាញពីកាតសម្គាល់ខ្លួនរបស់តារាកូរ៉េល្បីៗមួយចំនួន ៖
១/ នាង Yuri, Yoona និង Seohyun

កាត​សម្គាល់​ខ្លួន​តារា​កូរ៉េ ១៩ ដួង ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ភ្លឺភ្នែក​

២/ នាង Jiyeon, Krystal និង Naeun

កាត​សម្គាល់​ខ្លួន​តារា​កូរ៉េ ១៩ ដួង ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ភ្លឺភ្នែក​

៣/ នាង Jimin, Seolhyun, និង Choa

កាត​សម្គាល់​ខ្លួន​តារា​កូរ៉េ ១៩ ដួង ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ភ្លឺភ្នែក​

៤/ នាង Yura និង Hyeri

កាត​សម្គាល់​ខ្លួន​តារា​កូរ៉េ ១៩ ដួង ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ភ្លឺភ្នែក​

៥/ នាង Sowon, Yuju, SinB និង Yerin

កាត​សម្គាល់​ខ្លួន​តារា​កូរ៉េ ១៩ ដួង ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ភ្លឺភ្នែក​

៦/ នាង Minha និង Hyemi

កាត​សម្គាល់​ខ្លួន​តារា​កូរ៉េ ១៩ ដួង ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ភ្លឺភ្នែក​

៧/ នាង Choi Yoojung និង Kim Doyeon ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព៖ ឡបលីផប)

កាត​សម្គាល់​ខ្លួន​តារា​កូរ៉េ ១៩ ដួង ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ភ្លឺភ្នែក​