​ពានរង្វាន់​សមិទ្ធផល​អមតៈ​អាស៊ាន គឺជា​ការ​ទទួលស្គាល់ថា សម្តេច​ដឹកនាំ​មាន​ឯកភាព​ជាតិ​ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       August-07-2016, 10:52 am         181

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​ពានរង្វាន់​សមិទ្ធផល​អមតៈ​អាស៊ាន គឺជា​ការ​ទទួលស្គាល់ថា សម្តេច​ដឹកនាំ​មាន​ឯកភាព​ជាតិ​