កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ដែរ ការ​ប្រកួត​វិញ្ញាសា​បាល់ទះ​នារី ​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​អូឡាំពិក ប្រទេស​ប្រេស៊ីល​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រកួត​ថ្ងៃ​ដំបូង​របស់​ខ្លួន​ហើយ ដោយ​មាន​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​ចូល​រួម​ប្រកួត​វគ្គ​ជម្រុះ​ដំបូង។ ដោយសារ​តែ​បាល់ទះ​នារី មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​ខ្លាំង ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​កម្រង​រូបភាព​ស្អាត​ៗ អំឡុង​ការ​ប្រកួត​នោះ៖

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

 

កម្រង​រូបភាព​ទាក់ទាញ​បំផុត​នៅ​អូឡាំពិក ​ថ្ងៃ​នេះ​

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ