ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​

6 Videos


33តារាចម្រៀងអាមេរិកដ៏ល្បីឈ្មោះ Taylor Swift ត្រូវបានគេដឹងថា បានទិញភូមិគ្រឹះមួយកន្លែង នៅកោះ Rhode សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងតម្លៃ ១៧,៧៥ លានដុល្លារ កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ។

ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​

នៅដើមខែសីហានេះដែរ នាងក៏បានប្រារព្ធពិធីជប់លៀងមួយនៅខាងក្នុងភូមិគ្រឹះដ៏ធំស្កឹមស្កៃនេះ ដែលរួមទាំងមានពោងរអិលដ៏ធំថែមទៀត ហើយនាងក៏មានអញ្ជើញមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ មួយចំនួនចូលរួមផងដែរ ។ ខាងក្រោមនេះជារូបថតមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីការរៀបចំក្នុងភូមិគ្រឹះនេះ ក៏ដូចជាការជប់លៀងរបស់នាង ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​ធ្លាយ​រូបថត ១៨ សន្លឹក​ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១៨ លាន​ដុល្លារ​របស់ Taylor Swift​