មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

ជួប​ជា​មួយ Iriss និង Abyss ដែល​ជា​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក។ សត្វ​ឆ្មា​ដែល​មិន​អាច​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា​មួយ​គូ​នេះ ថែម​ទាំង​មាន​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ឥតខ្ចោះ​ទៀតផង។ បើ​តាម​រឿង​ព្រេង​និយាយ​ថា មនុស្ស ឬ សត្វ ដែល​មាន​ភ្នែក ២ពណ៌​ខុស​គ្នា គឺ​អាច​មើល​ឃើញ​ពិភពលោក​របស់​អ្នក​នៅ​រស់ និង​អ្នក​ស្លាប់។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​អាច​បញ្ជាក់​ថា​វា​ជា​ការ​ពិត ឬ​យ៉ាង​ណា​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ភ្នែក​ទាំង ២ពណ៌​របស់ Iriss និង Abyss គឺ​ពិត​ជា​ស្រស់ស្អាត និង​ទាក់ទាញ​មែនទែន៕

 

តោះ! ទៅ​ទស្សនា​រូប Iriss និង Abyss ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​ជួប​សត្វ​ឆ្មា​ភ្លោះ​ភ្នែក​២ពណ៌ ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ boredpanda