ក្រុមហ៊ុន Panalpina Group បើកសម្ពោធ​ការិយាល័យ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

dnt-news : ​ក្រុមហ៊ុន Panalpina Group ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន និង​បញ្ជូន​ទំនិញ​បន្ដ​ឈានមុខ​គេ​នៅលើ​ពិភពលោក បានប្រកាស​បើកសម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ការិយាល័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់ខ្លួន​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​