សនិ្តសុខអគារ (០៧ នាក់)

Company

Hongkong Land (Premium Investments) Limited

  

type

Private Limited Company

Industry

Property Management

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Security/Driver

Hiring

Industry

Property Management

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

English--
Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-08-2016

Closing Date

Aug-17-2016
  - ត្រួតពិនិត្យនិងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងអគារ
- ត្រួតពិនិត្យរាល់ឧបករណ៍កាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (CCTV) នៅក្នុងបន្ទប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគារ
- រាយការណ៍រាល់ពត៌មានទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងការស្នើសុំ របស់អតិថិជនទៅកាន់ប្រធានផែ្នកដើម្បីរកវិធានការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហា
- ជួយដោះស្រាយស្ថានការណ៍បន្ទាន់នានា
- ជួយសំរួលនឹងប្រាប់ពីទីតាំងនានាក្នុងអគារដល់អតិថិជន
- អនុវត្តន៍ទៅតាមកាតព្វកិច្ចការងារប្រចាំខែ ព្រមទាំងការងារតាមការចាត់ចែងរបស់ប្រធានក្រុម
- រាយការណ៍រាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសទៅកាន់ប្រធានក្រុម
  - មានបទពិសោធន៍ការងារ២ឆ្នាំជាសនិ្តសុខ
- មានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អ
- មានភាពអត់ធ្មត់និងការងារ
- អាចនិយាយនឹងសរសេរភាសាខែ្មរ និងអង់គ្លេសបាន
- មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
- អាចបំពេញការងារតាមវេនផ្លាស់ប្តូរ

We provide fair selection process and we offer attractive benefits.
HOW TO APPLY:
Interested applicants should submit with CV and cover letter to the address/email below:
Address:Hongkong Land (Premium Investments) Limited
: A-B One building, No. 1A &1B, street 102, Phnom Penh, Cambodia
Website: www.hkland.com
Phone: +855 23-992-063
Email: [email protected]
Deadline: Friday, 08 September, 2016 before 17:00

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

+855 23-992-063

Email

[email protected]

Website

http://www.hkland.com

Address

A-B One building, No. 1A &1B, street 102, Phnom Penh, Cambodia