គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​

6 Videos


ពេលខ្លះ អ្នកប្រហែលជាមិនដឹងទេថា តារាហូលីវូដល្បីឈ្មោះមួយចំនួនមានបងប្អូនភ្លោះនោះ ព្រោះពួកគេមានមុខមាត់មិនស្រដៀងគ្នា ។ យើងដឹងថា បងប្អូនភ្លោះជាកូនដែលកើតពីផ្ទៃតែមួយ ខុសគ្នាតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ ហើយភាគច្រើនពួកគេមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នា ស្ទើរតែដូចគ្នាបេះបិទ ។

ខាងក្រោមនេះជារូបថតតារាហូលីវូដល្បីៗមួយចំនួនដែលថតជាមួយបងប្អូនភ្លោះពួកគេ ៖
1-Scarlett & Hunter Johansson

គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​

2-Ashton & Michael Kutcher

គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​

3-Vin Diesel & Paul Vincent

គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​

4-Jason & Jeremy London

គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​

5-Mary Kate & Ashley Olsen

គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​

6-Tia & Tamera Mowry

គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​

7-Randy & Jason Sklar

គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​

8-Jon & Dan Heder

គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​

9-Luke & Harry Treadaway

គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​

10- Shawn & Aaron Ashmore ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

គយគន់​សម្រស់​តារា​កូនភ្លោះ ១០ រូប តើ​ដូចគ្នា​ប៉ុនណា​?​