រូបថត​ខ្លះៗ​បង្ហាញ​ហាង​លក់​មនុស្ស​យន្ត​មួយកន្លែង​នៅ​ចិន​

6 Videos


ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែជឿនលឿនខ្លាំង មនុស្សចាប់ផ្តើមអាចបង្កើតគ្រឿងយន្ត ជាច្រើន ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ។ គ្រឿងយន្តទាំងនោះមានភាពប្រែប្រួល ពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាល ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ ។

រូបថត​ខ្លះៗ​បង្ហាញ​ហាង​លក់​មនុស្ស​យន្ត​មួយកន្លែង​នៅ​ចិន​

មនុស្សយន្តខ្លះត្រូវបានមនុស្សបង្កើតឡើងឲ្យមានរូបរាងស្ទើរតែដូចមនុស្សបេះបិទ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ នៅហាងមួយក្នុងប្រទេសចិនកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះការលក់មនុស្សយន្តមួយទឹកបន្ត ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស)

រូបថត​ខ្លះៗ​បង្ហាញ​ហាង​លក់​មនុស្ស​យន្ត​មួយកន្លែង​នៅ​ចិន​រូបថត​ខ្លះៗ​បង្ហាញ​ហាង​លក់​មនុស្ស​យន្ត​មួយកន្លែង​នៅ​ចិន​រូបថត​ខ្លះៗ​បង្ហាញ​ហាង​លក់​មនុស្ស​យន្ត​មួយកន្លែង​នៅ​ចិន​រូបថត​ខ្លះៗ​បង្ហាញ​ហាង​លក់​មនុស្ស​យន្ត​មួយកន្លែង​នៅ​ចិន​រូបថត​ខ្លះៗ​បង្ហាញ​ហាង​លក់​មនុស្ស​យន្ត​មួយកន្លែង​នៅ​ចិន​រូបថត​ខ្លះៗ​បង្ហាញ​ហាង​លក់​មនុស្ស​យន្ត​មួយកន្លែង​នៅ​ចិន​