ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

6 Videos


យើងធ្លាប់តែឃើញរូបថតដែលបង្ហាញសម្រស់តារាល្បីឈ្មោះជាច្រើនគ្មានការតុបតែងមុខមាត់ ដែលរូបថតខ្លះបានធ្វើឲ្យយើងហួសចិត្តឥតឧបមា ព្រោះវាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងពេក បើប្រៀបធៀបពេលពួកគេតុបតែងមុខ តែខ្លះក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរ ។ ជាក់ស្តែង អ្នកកីឡាកាសនារីក្នុងស្ថាប័ន WWE គ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំង ពេលដែលពួកគេឡើងប្រកួតលើសង្វៀន តែប្រហែលជាអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញសម្រស់ពួកគេពេលដែលមិនតុបតែងមុខទេ ។

ខាងក្រោមនេះជារូបថតបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់អ្នកកីឡាកាសនារី ១៣ រូប ពេលមាន និង គ្មាន Make-Up ៖
1-Paige

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

2-Natalya

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

3-Maryse

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

4-AJ Lee

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

5-Eve Torres

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

6-Maria Kanellis

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

7-Stacy Keibler

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

8-Kelly Kelly

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

9-Renee Young

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

10-Brie Bella

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

11-Nicole Garcia

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

12-Eva Marie

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​

13-Alicia Fox ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

ក្រោយ​ឃើញ​អ្នកកីឡា​កាស​នារី​ទាំងនេះ​គ្មាន Make-Up អ្នក​ប្រាកដជា​ហួសចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​