កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​

រយៈ​ពេល​៥​ថ្ងៃ​នៃ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​បាន​កន្លង​ផុតទៅ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Rio ​ប្រទេស​ ប្រេហ្ស៊ីល​ ដែល​មាន​កីឡាករ​ខ្លះបាន​ទទួល​ជោគជ័យ​លើពាន​រង្វាន់​របស់​ខ្លួន​ជា​បណ្ដើរ​​ៗ​ហើយ ​អ្នកខ្លះ​ទៀត​ត្រូ​វ​បាក់ដៃ​បាក់ជើង ​និង​អ្នកខ្លះ​ទៀត​ទទួល​បរាជ័យ​ផង​ក៏មាន​ ។ ​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​រូបថត​ប្លែក​​ៗ​ ស្អាត​​ៗ​ទាំង​៣៨​ប៉ុស្ត​របស់​បេក្ខជន​កីឡាករ ​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​៖ ​

កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​
កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​កំពូល​រូបភាព​ស្អាត​ទាំង៣៨​ប៉ុស្ត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ Rio ​
ដោយ៖ ឈូកស
ប្រភព៖ BI