អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

6 Videos


ពេលដែលថ្ងៃនៃសុភមង្គលជិតឈានចូលមកដល់ គូស្នេហ៍គ្រប់រូបតែងតែចង់បានរូបថតល្អបំផុតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងឆាកជីវិតពួកគេ ។

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

ជាក់ស្តែង លោក Cici និង ភរិយា Clement ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Iceland ដើម្បីអាចផ្តិតយករូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់ថ្ងៃមង្គលការពួកគេ ។

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

ពួកគេបានធ្វើការនេះជាមួយនឹងស្ទូឌីយោថតរូប និង ភាពយន្ត Life Studio Inc ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Sydney មួយកន្លែង និង នៅទីក្រុង Vancouver មួដយកន្លែងទៀត ។

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

ចង់ដឹងថា ក្រោយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើន រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍អស្ចារ្យយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ដាយលី ម៉ែល)

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?

អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?អស្ចារ្យ​ខ្លាំងណាស់​មែន​ទេ រូបថត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទាំង 14 សន្លឹក​នេះ ?