ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦

6 Videos


ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប្រទេសប្រេស៊ីលបានបើកឱកាសឱ្យស្រីៗស្អាតៗ មកប្រកួត «កំប៉េះគូទធំ» ដែលហៅថា «Miss BumBum Brazil 2016» ។

ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦

ការប្រកួតនេះជ្រើសរើសពីទូទាំងប្រទេស ដែលចុងក្រោយនៅសល់ ស្រីៗ២៧ នាក់ដែលចម្រាញ់«មានត្រគាកធំ ឬ កំប៉េះគូទធំ» ។ គេរើសយក កំប៉េះគូទរាងមូលធំ សិចស៊ី ក្រោមលក្ខខណ្ឌស្អាតពីធម្មជាតិ គ្មានការវះកាត់សម្ផស្សអ្វីទាំងអស់ ។

ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦

បើវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្ររើសបានស្រីគ្រងតំណែងណាមួយហើយ «ប្រជាប្រិយ» នឹងបន្តចុះផ្សាយជូនប្រិយមិត្តឱ្យបានជ្រាបទៀត ៕ សូរ្យកាន្ត (សានុក)

ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦ពេញភ្នែក​ម៉​ង !! ប្រេ​ស៊ី​លបើក​ប្រកួត​បវរកញ្ញា «​កំប៉េះគូទ​ធំ​» ឆ្នាំ ២០១៦