តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម

វា​ពិត​ជា​រឿង​លំបាក​មួយ​ដែល​ត្រូវ​សម្រេច​ថា​តើ​សមាជិក​នៅ​ក្រុម​ចម្រៀង​K-pop ទាំង​អស់​មួយ​ណា​ល្បី​ជាង​មួយ​ណា​ ព្រោះ​ថា​សមាជិក​ម្នាក់​ៗ​សុទ្ធ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​និង​ឆ្លង​កាត់​ការ​ហ្វឹក​ហាត់​មិន​ចាញ់​គ្នា​ប៉ុន្មាន​នោះ​ទេ។

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ K-pop ដែល​ប្រជាជន​កូរ៉េ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​សមាជិក​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម៖

 

១. Chansung សមាជិក​ក្រុម 2PM

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
២. Danny Ahn សមាជិក​ក្រុម g.o.d

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
៣. Dongwoo សមាជិក​ក្រុម INFINITE

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
៤. Dongwoon សមាជិក​ក្រុម B2ST

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
៥. Hyuk សមាជិក​ក្រុម VIXX

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
៦. Jaehyo សមាជិក​ក្រុម Block B

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
៧. Jungshin សមាជិក​ក្រុម CNBLUE

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
៨. Onew សមាជិក​ក្រុម SHINee

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម

៩. Seungho សមាជិក​ក្រុម MBLAQ

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
១០. Seunghyun សមាជិក​ក្រុម F.T Island

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
១១. Seungri សមាជិក​ក្រុម Big Bang

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
១២. Suho មេក្រុម​ EXO

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម
១៣. Youngjae សមាជិក​ក្រុមGOT7

 

តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​១៣​រូប​​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​តារា​មិន​ល្បី​ប្រចាំ​ក្រុម

 

ប្រែ​សម្រួល៖ SAMEDY
ប្រភព៖ Allkpop