ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android

ហ្គេម​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ដែល​ហ្គេម​ទាំង​នោះ​មាន​រួម​បញ្ចូល​យ៉ាង​ច្រើន​ប្រភេទ​ដូច​ជា​ ហ្គេម​បាញ់​ប្រហារ ហ្គេម​វាយ​ប្រហារ និង ប្រណាំង​ឡាន​ជាដើម។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ហ្គេម​​ល្បីៗ​​ទាំង​​១១​ប្រភេទប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦៖

 

១. Ancestor

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android
២. Pokémon Go

 

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android
៣. Asphalt 8

 

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android
៤. Disney Crossy Road

 

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android
៥. Hearthstone

 

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android
៦. Smash Hit

 

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android
៧. Alto’s Adventure

 

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android
៨. Modern Combat 5

 

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android
៩. Clash Royale

 

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android
១០. Sky Force Reloaded

 

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android
១១. UltraFlow 2

 

ហ្គេម​​ល្បីៗ​១១​ប្រភេទ​ដែល​​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ Android

 

ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ទាញ​យក​ហ្គេម​ខាង​លើ​សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ Play Store ដើម្បី​ទាញ​យក៕

 

ប្រែ​សម្រួល៖ SAMEDY
ប្រភព៖ androidcentral
​​​​​​​