ជប៉ុន​បញ្ជូន​សិស្ស​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​បង្វឹក​កីឡា​យូដូ​ដល់​កម្ពុជា

ជប៉ុន​បញ្ជូន​សិស្ស​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​បង្វឹក​កីឡា​យូដូ​ដល់​កម្ពុជា