រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

«Playground Tattoo» គឺ​ជា​រហស្សនាម​អ្នកជំនាញ​សាក់​រូប​ដ៏​អស្ចារ្យ​ម្នាក់ នៅក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង ដែល​​មាន​ជំនាញ​ខាង​ចាក់​រូប​សាក់​តូចៗ យ៉ាង​ស្រស់ស្អាត និង​ទាក់ទាញ។ គាត់​បាន​ចាក់​រូប​សាក់​ទំហំ​តូចៗ រាប់​ពាន់​រូប​រួច​មក​ហើយ ស្រប​ពេល​ដែល​នារីៗ ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ កំពុងតែ​ពេញ​និយម​ខ្លាំង​ចំពោះ​រូប​សាក់​បែបនេះ។

អ្នក​ជំនាញ​សាក់​រូប​នេះ ពណ៌នា​ការងារ​សាក់​រូប​របស់​គាត់ ត្រឹមតែ​ពាក្យ ៣ម៉ាត់​ប៉ុណ្ណោះ គឺ «បន្ទាត់ស្តើង តូច និង សាមញ្ញ»៕

តោះ! ទៅ​ទស្សនា​រូប​សាក់​តូចៗ​នោះ​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

រូប​សាក់​តូចៗ​លើ​ដងខ្លួន កំពុង​ពេញនិយម​សម្រាប់​នារីៗ​កូរ៉េ

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ boredpanda