ហ្ស៊ូ ហ្ស៊ូ ក្លាយជា​តារា​ចិន​ទីមួយ​ដែល​បាន​ចូល​បូលីវូត

តារាភាពយន្ត​ចិន មួយរូប​ដែល​គេ​ដឹង​ត្រឹម​រហស្សនាម​របស់​នាង ថា ហ្ស៊ូ ហ្ស៊ូ (Zhu Zhu) គឺ​កំពុងតែ​ស្ថិតនៅក្នុង​បូលីវូត ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតកម្ម​ភាពយន្ត​ឥណ្ឌា​ដ៏​ល្បី​នៅ​កម្រិត​សាកលលោក​មួយ​។​