ក្រសួង​អន្ដោ​ប្រវេសន៍​ និង​ការ​ពារ​ព្រំដែន​អូស្ដ្រាលី​គ្រោង​ជម្រុះ​បុគ្គលិក​រាប់​រយ​នាក់​

ក្រសួង​អន្ដោប្រវេសន៍ និង​ការ​ពារ​ព្រំដែន​អូស្ដ្រាលី​បាន​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹង​ថា ឆាប់ៗ​នេះ​ក្រសួង​នឹង​ផ្ដល់​លទ្ធភាព​ឲ្យ​បុគ្គលិក​ឈប់​ធ្វើការ​ដោយ​ស្ម័គ្រ​ ចិត្ដ ខណៈ​ពេល​ដែល​ក្រសួង​មាន​ផែនការ​កាត់​បន្ថយ​បុគ្គលិក​ច្រើន​រយ​នាក់។