ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បាន​លឺ​ពាក្យ​ថា ពន្ធនាគារ​ស្រស់ស្អាត និង​ប្រណីត អ្នក​ប្រហែល​ជា​គិត​ថា​វា​ជា​រឿង​កំប្លែង។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នក​ប្រាកដ​ជា​មាន​ការភ្ញាក់ផ្អើល នៅ​ពេល​បាន​ដឹង និង​ស្គាល់​ពី​ពន្ធនាគារ​ទាំងនោះ។

 

ខាងក្រោមនេះ គឺជា​ពន្ធនាគារ​ទាំង១៥ ដែល​ស្រស់ស្អាត និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក។ តោះ! ទៅ​ទស្សនា​ទាំងអស់គ្នា៖

 

១) ពន្ធនាគារ Bastoy Prisonស្ថិត​នៅលើ​កោះ Bastoy Islandក្នុង​ប្រទេស​ន័រវែស

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

២) ពន្ធនាគារ Alcatraz Prison ស្ថិត​នៅលើ​កោះ Alcatraz Islandក្នុង​ទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

៣) ពន្ធនាគារ Petak Island Prison ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​រុស្ស៊ី

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

៤) ពន្ធនាគារ San Quentin State Prison ស្ថិត​ក្នុង​រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

៥) ពន្ធនាគារ Butner Federal Correctional Institution ស្ថិត​ក្នុង​រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

៦) ពន្ធនាគារ Qincheng Prison ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉េកាំង ប្រទេសចិន

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

៧) ពន្ធនាគារ Yankton Federal Prison Camp ស្ថិត​ក្នុង​រដ្ឋ South Dakota សហរដ្ឋអាមេរិក

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

៨) ពន្ធនាគារ Sandstone Federal Correctional Institute ស្ថិត​ក្នុង​រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិក

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

៩) ពន្ធនាគារ Justice Center Leoben ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង Leoben ប្រទេស​អូទ្រីស

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

១០) ពន្ធនាគារ Garston Abbey ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​អូទ្រីស

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

១១) ពន្ធនាគារ Montgomery Federal Prison Camp ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama សហរដ្ឋអាមេរិក

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

១២) ពន្ធនាគារ Chillon Castle ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេសស្វីស

 

ពន្ធនាគារ​ទាំង១២ ដែល​ស្រស់ស្អាត​និង​ប្រណីត​បំផុត លើ​ពិភពលោក

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ therichest