មូលហេតុ​និង​ដំណោះស្រាយ អក្សរ​ខ្មែរ​ចេញ​តែ​សញ្ញា “?” លើ Facebook

ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃនេះ អក្សរ​ខ្មែរលើ​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook ឃើញ​ចេញ​តែ​សញ្ញា “?” ហើយ​មូល​ហេតុនេះ​កើតឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Facebook ខ្លួនឯង​ផ្ទាល់​។​