ប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែម

6 Videos


តារាចម្រៀង និង សម្ដែងតៃវ៉ាន់លោក ស៊ូ សាវធាន ( Ken Chu ) នឹងដឹកដៃគូស្នេហ៍ គឺនាង ហាន វេនវេន ( Han Wenwen ) ចូលរោងការនៅថ្ងៃទី ០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះនៅលើទឹកដីកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ។

ប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែម

មុនពេលពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឈានចូលមកដល់ ក្នុងកំលុងពេលនេះ គូស្នេហ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគូខាងលើបានបង្ហាញរូបថត Pre-wedding ស្អាតៗ រួមទាំងសំបុត្រអញ្ជើញនៃពិធីអាពាហ៍ពិអាពាហ៍របស់គេថែមទៀតផង ។

ប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែម

សម្រាប់ការបង្ហាញនេះ ហាក់ដូចជាចង់ប្រាប់ដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថា ចំណងស្នេហារយៈពេល ២ ឆ្នាំរបស់ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាគ្រួសារមួយដ៏កក់ក្ដៅអស់មួយជីវិត ៕

( ប្រភព ៖ ខេន 24 ) កុសល

ប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែមប្រុសស្អាត ស៊ី មិន បញ្ចេញរូបថត Pre-wedding និង ធៀបការយ៉ាងអែម