ពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេស

6 Videos


ពិតជាធ្វើឱ្យនរណាៗឃើញហើយ សុទ្ធតែលាន់មាត់គ្រប់គ្នារបស់ពិធីបុណ្យសពម្តាយសេដ្ឋីថៃ ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រពន្ធទូរស័ព្ទ 789។ ជឿជាក់ថា បើម្តាយរបស់លោកបានមកឈរឃើញពិធីសពនេះ ពិតរំភើបចិត្តដែលកូនធ្វើដើម្បីខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះ។

ពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេស
ប្រសិនជាមិនបាន អាចយល់ច្រឡំថា ពិធីបុណ្យសពនេះគឺជាបុណ្យសពរាជវង្ស ព្រោះការរៀបចំពិតជាលំដាប់ស្តង់ដារកអ្វីមកប្រៀបធៀបមិនដូច៕ ខេរី
ពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសពិធីបុណសព ម្តាយសេដ្ឋីស្រុកថៃ ភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេស