ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ!

តើកូនក្មេងពិតជាអាចគេងនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានដោយគ្មានបញ្ហាមែនទេ? ប្រហែលជាការពិតហើយ បើយោងតាមរូបភាពនៅខាងក្រោមនេះ។ មិនថាតែនៅក្នុងកន្ត្រកដាក់អីវ៉ាន់ក្នុងផ្សារទំនើប លើវ៉ាលីដាក់ខោអាវ ឬក្នុងបន្ទប់ទឹកទេ ក្មេងអាចគេងបានលក់ស្រួលដូចនៅលើពូកអញ្ចឹងដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកទាក់ទងនឹងការគេងរបស់កូនក្មេងដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកសើចដោយមិនដឹងខ្លួន។ តោះ ទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ! ហេតុ​តែ​ងងុយហើយ​ កន្លែង​ណាក៏អូន​គេងបានដែរ!

ប្រភប ៖ mohameas