បុរសម្នាក់បង្ហាញសមត្ថភាពបោះបាល់មិនធម្មតា ហក់ផុតៗក្បាលហ្មង! (VDO)

កីឡាករម្នាក់នេះ តូចល្អិតចឹងទេ តែបានធ្វើឲ្យគ្រប់ៗគ្នា មិនសរសើរមិនបានឡើយ ជាមួយការបង្ហាញសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ ក្នុងការហក់ចាប់បាល់បោះ ដោយលោតរំលងផុតៗក្បាលមនុស្សមិនថាម្នាក់ ឬ ៤ នាក់ គឺស៊ីផុយតែម្តង ។ បើនិយាយរួមទៅ គឺគាត់មានសមត្ថភាពហក់ផុតពីដីរហូតជាង ២ ម៉ែត្រ ឯណោះ ។

បុរសម្នាក់បង្ហាញសមត្ថភាពបោះបាល់មិនធម្មតា ហក់ផុតៗក្បាលហ្មង! (VDO)


Related Posts