ចំណាយ ១ ម៉ឺនដុល្លារ រាល់៦ខែម្តង ដើម្បីបានមុខដូច «កូនក្រមុំជ័រ»

6 Videos


អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញហើយពីមនុស្សមួយចំនួនដែលចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើន ដើម្បីទទួលបានការវះកាត់សម្ផស្សឲ្យដូចអ្វីដែលពួកគេចង់បាន ។

ជាក់ស្តែង នាង Carly Mersola មកពីទីក្រុង Marina del Rey រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា បានចំណាយប្រាក់ជាង ១ ម៉ឺនដុល្លាររាល់ ៦ ខែម្តង ដើម្បីអាចបានរូបរាង និង មុខមាត់ដូចកូនក្រមុំជ័រ Barbie ។

សព្វថ្ងៃ នាងក៏កំពុងគ្រោងវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូងផងដែរ ហើយចង់ដឹងថា នាងមានមុខមាត់ដូចកូនក្រមុំជ័រ Barbie ឬ យ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

ចំណាយ ១ ម៉ឺនដុល្លារ រាល់៦ខែម្តង ដើម្បីបានមុខដូច «កូនក្រមុំជ័រ»

ចំណាយ ១ ម៉ឺនដុល្លារ រាល់៦ខែម្តង ដើម្បីបានមុខដូច «កូនក្រមុំជ័រ»

ចំណាយ ១ ម៉ឺនដុល្លារ រាល់៦ខែម្តង ដើម្បីបានមុខដូច «កូនក្រមុំជ័រ»

ចំណាយ ១ ម៉ឺនដុល្លារ រាល់៦ខែម្តង ដើម្បីបានមុខដូច «កូនក្រមុំជ័រ»

ចំណាយ ១ ម៉ឺនដុល្លារ រាល់៦ខែម្តង ដើម្បីបានមុខដូច «កូនក្រមុំជ័រ»

ចំណាយ ១ ម៉ឺនដុល្លារ រាល់៦ខែម្តង ដើម្បីបានមុខដូច «កូនក្រមុំជ័រ»

ចំណាយ ១ ម៉ឺនដុល្លារ រាល់៦ខែម្តង ដើម្បីបានមុខដូច «កូនក្រមុំជ័រ»