កម្រងរូបភាព៖ ជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជា

ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាមានបីប្រភេទគឺ ជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ដែលបានចុះបញ្ជីជំរឿនឆ្នាំ២០០២ ជនបរទេសកាន់កាប់ឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតី និងជនបរទេសស្នាក់នៅយូរគ្មានឯកសារ។ (រូបថតដោយ ឡេង ឡែន/VOA)
ផ្សេងទៀត ។

ផ្ទះបណ្ដែតទឹករបស់ជនជាតិវៀតណាម (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ)នៅតំបន់ទន្លេសាប នៅខេត្តកំពង់ធំ កាលពីថ្ងៃ អាទិត្យ ទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។(ឡេង ឡែន/VOA)

ស្រ្តីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ) ប្រកបរបររកស៊ីលក់បង្អែមនៅសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។(ឡេង ឡែន/VOA)
ផ្ទះរបស់ជនជាតិវៀតណាម (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ)នៅតំបន់ទន្លេបាសាក់ នៅសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។(ឡេង ឡែន/VOA)
ទូកនេសាទរបស់ជនជាតិវៀតណាម (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ)នៅតំបន់ទន្លេបាសាក់ នៅសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។(ឡេង ឡែន/VOA)
ស្រ្តីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ) ប្រកបរបររកស៊ីលក់បង្អែមនៅសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។(ឡេង ឡែន/VOA)
ស្រ្តីជនជាតិវៀតណាម (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ) ប្រកបរបររកស៊ីកាត់ក្រចកដៃនៅសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។(ឡេង ឡែន/VOA)
ស្រ្តីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ) ប្រកបរបររកស៊ីលក់បង្អែមនៅសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។(ឡេង ឡែន/VOA)
ស្រ្តីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ) លក់ដូរនៅលើទូកមួយនៅតំបន់បណ្ដែតទឹកនៅតំបន់ទន្លេសាប នៅខេត្តកំពង់ធំ កាលពីថ្ងៃ អាទិត្យ ទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)
ស្រ្តីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ) ដាក់ចំណីត្រីនៅលើផ្ទះលើទន្លេមួយ នៅសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។(ឡេង ឡែន/VOA)
ផ្ទះរបស់ជនជាតិវៀតណាម (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ)នៅតំបន់ទន្លេបាសាក់ នៅសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។(ឡេង ឡែន/VOA)
ទូកនេសាទរបស់ជនជាតិវៀតណាម (មិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ទេ)នៅតំបន់ទន្លេបាសាក់ នៅសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។(ឡេង ឡែន/VOA)

ប្រភព៖ VOA


Related Posts