លោក ជាង សុខា ថា យុវជន​ធ្វើ​ការងារ​ស្ម័គ្រចិត្ត ៩០​ភាគរយ​មានការ​ងារ​ល្អ​បន្ទាប់ពី​រៀន​ចប់ និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       August-22-2016, 9:00 am         390

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក ជាង សុខា ថា យុវជន​ធ្វើ​ការងារ​ស្ម័គ្រចិត្ត ៩០​ភាគរយ​មានការ​ងារ​ល្អ​បន្ទាប់ពី​រៀន​ចប់