​ក្រុមហ៊ុន និង​អង្គការ អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ដែលមាន​ការច្នៃប្រឌិត​ប្រកួត​ដើម្បី​រង្វាន់ ១ លាន​ដុល្លារ​

dnt-news : ​ក្រុមហ៊ុន GSK និង​អង្គការ Save the Children អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ដែលមាន​ការច្នៃប្រឌិត​ប្រកួត​ដើម្បី​រង្វាន់ ១ លាន​ដុល្លារ​។ ប្រធានបទ​នៃ​ការចូលរួម​មានដូចជា រង្វាន់​គឺជា​ការទទួលស្គាល់​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដែល​ជួយ​កាត់បន្ថយ​អត្រា​ស្លាប់​របស់​កុមារ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និង​រង្វាន