ម៉ូដ​ម៉ូតូ​ Café លេច​ខ្លួន​ឡូយ​ឡើង​​កប់​

ម៉ូតូ Café ​កំពុង​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍ពី​យុវវ័យ​ស្ទាវៗ​។ ថ្មីៗ​នេះប្រភេទម៉ូតូ​​សម័យ​ថ្មី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​នាំ​ចូល​ ដើម្បី​ផ្គត់​ផ្គង់​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​ក្នុង​ស្រុក​។

 

ប្រភេទ​ម៉ូតូ Café ដែលក្រុមហ៊ុន​​នោះ​នាំ​ចូល​ តម្លៃ​មាន​ចាប់​ពី​១ ៨០០ ទៅ  ៤ ៦០០ ដុល្លារ​។

 
ម៉ូដ​ម៉ូតូ​ Café លេច​ខ្លួន​ឡូយ​ឡើង​​កប់​
 

Solo-Cafe តម្លៃ​ប្រហែល ២ ៣០០ ដុល្លារ

 

ម៉ូដ​ម៉ូតូ​ Café លេច​ខ្លួន​ឡូយ​ឡើង​​កប់​

 

Mini-Mono-Cafe កម្លាំងម៉ាស៊ីន ១២៣ សេស តម្លៃ​ប្រហែល ១៨ ៥០ដុល្លារ(២១០៦)

 

ម៉ូដ​ម៉ូតូ​ Café លេច​ខ្លួន​ឡូយ​ឡើង​​កប់​

 

Centaur Siam-Cafe កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន ១៥០ តម្លៃ​ប្រហែល ២ ៤៨០ ដុល្លារ

 

ម៉ូដ​ម៉ូតូ​ Café លេច​ខ្លួន​ឡូយ​ឡើង​​កប់​

 

Centaur -Cafe កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន ២៥០ តម្លៃ​ប្រហែល ២ ៧៨០ ដុល្លារ(២០១៦)

 

ម៉ូដ​ម៉ូតូ​ Café លេច​ខ្លួន​ឡូយ​ឡើង​​កប់​

 

Centaur Cafe-Customs កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន ២៥០ តម្លៃ​ប្រហែល ៣ ៨៣០ ដុល្លារ(២០១៦)

 

ម៉ូដ​ម៉ូតូ​ Café លេច​ខ្លួន​ឡូយ​ឡើង​​កប់​

 

Centaur Sile-car-Cafe កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន 2៥០ តម្លៃ​ប្រហែល ៤ ៤៨០ ដុល្លារ(២០១៦)

 

ម៉ូដ​ម៉ូតូ​ Café លេច​ខ្លួន​ឡូយ​ឡើង​​កប់​

 

Iron One កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន ២២៩ តម្លៃ​ប្រហែល ៤ ៩៩០ ដុល្លារ(២០១៦)

 

ចុច​អាន៖ ដឹង​តម្លៃ​ម៉ូតូ Café ពេញ​និយម​​មួយ​ទឹក សល់​ប៉ុន្មាន​អត់?

 

អត្ថបទ៖ រក្សា