មិនមែនសាច់គោអាំងទេ គឺសាច់ក្រពើ !!

មិនមែនសាច់គោអាំងទេ គឺសាច់ក្រពើ !!

ដោយសារតែជាវាសត្វកម្រ ទើបសាច់ក្រពើគេលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃគួរសម គឺមួយចង្កាក់ ២០ យាន់ (ជាង ៣ ដុល្លារអាមេរិក) ។

ការលក់សាច់ក្រពើនៅក្នុងប្រទេសចិន ជារឿងស្របច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ដោយសាររដ្ឋាភិបាល យល់ឃើញថា បច្ចេកវិទ្យាបង្កាត់ពូជ (ក្លូន) មានការវិវឌ្ឍខ្លាំង ទើបច្បាប់មិនហាមឃាត់ ៕ដោយ ៖ ពិជិតរដ្ឋ

មិនមែនសាច់គោអាំងទេ គឺសាច់ក្រពើ !!

មិនមែនសាច់គោអាំងទេ គឺសាច់ក្រពើ !!

មិនមែនសាច់គោអាំងទេ គឺសាច់ក្រពើ !!

មិនមែនសាច់គោអាំងទេ គឺសាច់ក្រពើ !!

(កាពូក)

រូបភាពពី NetEase

ប្រែសម្រួល៖ Matenak

ដោយសារតែជាវាសត្វកម្រ ទើបសាច់ក្រពើគេលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃគួរសម គឺមួយចង្កាក់ ២០ យាន់ (ជាង ៣ ដុល្លារអាមេរិក) ។

ការលក់សាច់ក្រពើនៅក្នុងប្រទេសចិន ជារឿងស្របច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ដោយសាររដ្ឋាភិបាល យល់ឃើញថា បច្ចេកវិទ្យាបង្កាត់ពូជ (ក្លូន) មានការវិវឌ្ឍខ្លាំង ទើបច្បាប់មិនហាមឃាត់ ៕ដោយ ៖ ពិជិតរដ្ឋ

មិនមែនសាច់គោអាំងទេ គឺសាច់ក្រពើ !!

មិនមែនសាច់គោអាំងទេ គឺសាច់ក្រពើ !!

មិនមែនសាច់គោអាំងទេ គឺសាច់ក្រពើ !!

មិនមែនសាច់គោអាំងទេ គឺសាច់ក្រពើ !!

(កាពូក)

រូបភាពពី NetEase

ប្រែសម្រួល៖ Matenak