កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

ដោយ៖ ពិជិតរដ្ឋ

សូមទស្សនាកម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក គ្រាន់កែអផ្សុក តែត្រឹមតែមើលបានហើយ កុំអនុវត្តតាមណា៎!!

កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

យកដង្កាប់បោចរោមក្លៀក ចំណេញជាង មកទាំងដុំតែម្តង

កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

Selfie អីតែឯង សុំមួយផង !
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

ក្បាលម៉ូតូស៊េរី ២០១៧
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

សុវត្ថិភាពខ្ពស់
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

តុប៊ីយ៉ាឆ្នាំ ២០១៦
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

ពូកែអត់ឮ មានតែវិធីហ្នឹង
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

វិលមុខនឹងស្លាកសញ្ញាស្រុកគេ
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

កុំឱ្យឈររោយជើង មានតែវិធីនេះទេ

កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

កណ្តុំឆែប ស៊យអ្វីម្លេះ នៅតែបន្តិចទៀតផុត

(ស្រង់ពីអឹមថៃ)

ដោយ៖ ពិជិតរដ្ឋ

សូមទស្សនាកម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក គ្រាន់កែអផ្សុក តែត្រឹមតែមើលបានហើយ កុំអនុវត្តតាមណា៎!!

កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

យកដង្កាប់បោចរោមក្លៀក ចំណេញជាង មកទាំងដុំតែម្តង

កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

Selfie អីតែឯង សុំមួយផង !
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

ក្បាលម៉ូតូស៊េរី ២០១៧
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

សុវត្ថិភាពខ្ពស់
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

តុប៊ីយ៉ាឆ្នាំ ២០១៦
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

ពូកែអត់ឮ មានតែវិធីហ្នឹង
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

វិលមុខនឹងស្លាកសញ្ញាស្រុកគេ
កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

កុំឱ្យឈររោយជើង មានតែវិធីនេះទេ

កម្សាន្តរូបភាពប្លែកៗ ហាមអនុវត្តតាម

កណ្តុំឆែប ស៊យអ្វីម្លេះ នៅតែបន្តិចទៀតផុត

(ស្រង់ពីអឹមថៃ)