តើលេខអ្វី ដែលនាំសំណាង តាមថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក ?

តើលេខអ្វី ដែលនាំសំណាង តាមថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក ?

មនុស្សរាល់រូបកើតមកសុទ្ធតែមានលាភសំណាងគ្រប់រូប, តើអ្នកដឹងឬទេថា មនុស្សយើងសុទ្ធតែមានលេខសំណាងប្របាំថ្ងៃគ្រប់ៗគ្នា ។ «មតិអ្នក» សូមលើកយកហុងជុយចិន ដែលនិយមហៅថា (ហុងស៊ុយៗ) មកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម ៖

ថ្ងៃអាទិត្យ

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 2 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 1

ថ្ងៃច័ន្ទ

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 5 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 2

ថ្ងៃអង្គារ

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 3 និង 9 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 2 និង 4

ថ្ងៃពុធ (កណ្តាលថ្ងៃ)

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 6 និង 2 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 3

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍្ត

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 1, 2 និង 6 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 7

ថ្ងៃសុក្រ

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ  3 និង 5 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 7, 8

ថ្ងៃសៅរ៍

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 3 និង 9 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 5

នេះជាការទស្សន៍ទាយជោគលេខ ដែលស្រង់ពីវេបសាយសានុករបស់ថៃ ។ ប្រសិនបើបងប្អូនណាជឿក៏ជឿទៅ មិនជឿក៏មិនបញ្ហា ព្រោះការចុះផ្សាយអត្ថបទនេះ មិនមែនឱ្យយល់ខុសទៅលើរឿងអ្វីផ្សេងនោះទេ ។

ដោយ៖ ពិជិតរដ្ឋ

ប្រភព៖ Matenak

តើលេខអ្វី ដែលនាំសំណាង តាមថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក ?

មនុស្សរាល់រូបកើតមកសុទ្ធតែមានលាភសំណាងគ្រប់រូប, តើអ្នកដឹងឬទេថា មនុស្សយើងសុទ្ធតែមានលេខសំណាងប្របាំថ្ងៃគ្រប់ៗគ្នា ។ «មតិអ្នក» សូមលើកយកហុងជុយចិន ដែលនិយមហៅថា (ហុងស៊ុយៗ) មកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម ៖

ថ្ងៃអាទិត្យ

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 2 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 1

ថ្ងៃច័ន្ទ

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 5 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 2

ថ្ងៃអង្គារ

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 3 និង 9 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 2 និង 4

ថ្ងៃពុធ (កណ្តាលថ្ងៃ)

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 6 និង 2 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 3

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍្ត

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 1, 2 និង 6 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 7

ថ្ងៃសុក្រ

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ  3 និង 5 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 7, 8

ថ្ងៃសៅរ៍

លេខនាំសំណាងគឺ លេខ 3 និង 9 ហើយលេខដែលគួរចៀសវាង គឺលេខ 5

នេះជាការទស្សន៍ទាយជោគលេខ ដែលស្រង់ពីវេបសាយសានុករបស់ថៃ ។ ប្រសិនបើបងប្អូនណាជឿក៏ជឿទៅ មិនជឿក៏មិនបញ្ហា ព្រោះការចុះផ្សាយអត្ថបទនេះ មិនមែនឱ្យយល់ខុសទៅលើរឿងអ្វីផ្សេងនោះទេ ។

ដោយ៖ ពិជិតរដ្ឋ

  • តើលេខអ្វី ដែលនាំសំណាង តាមថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក ?已关闭评论
  • 21 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/22  Category:ចំនេះដឹង
Tags: