ស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេង

6 Videos


ជាងថតរូបដែលគេស្គាល់ថា Rotta បានល្បីឈ្មោះភ្លាមៗ ក្រោយថតរូបឲ្យអតីតសមាជិក ក្រុមចម្រៀងកូរ៉េ f(x) នាង Sulli ពេលនេះបានបង្ហាញរូបថតសិចស៊ីថ្មីបំផុតរបស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេង ថ្មីម្នាក់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Pyo Eunji ។

ព្រោះតែមុខមាត់ដ៏ស្រស់ស្អាត និង រាងកាយដ៏សិចស៊ីពោរពេញដោយភាពទាក់ទាញ នាងត្រូវបានបណ្តាអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេត ចាប់ផ្តើមស្គាល់រហូតត្រូវជាងថតល្បីឈ្មោះរូបនេះហៅថត ។ ចង់ដឹងថា នាងស្រស់ស្អាតសិចស៊ីយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

ស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងស្ទើរតែឈាមច្រមុះ ព្រោះរូបថតសិចស៊ី ១៦ សន្លឹក របស់តារាម៉ូដែលវ័យក្មេង