សកលវិទ្យាល័យ​៨​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​និស្សិត​រៀន​ចប់​ រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត

យោង​តាម​តារាង​ប្រៀបធៀប​របស់​គេហទំព័រ Emolument ទៅ​លើ​សកលវិទ្យាល័យ​អឺរ៉ុប ដែល​និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ហើយ អាច​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត គឺ​សកលវិទ្យាល័យ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ស្វីស និង​បារាំង។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​គិត​ថា អ្នក​ចង់​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស គឺ​មាន​សកលវិទ្យាល័យ​ជា​ច្រើន​នៅ​ទូទាំង​ចក្រភព​អង់គ្លេស ដែល​ផលិត​និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា ហើយ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ច្រើន រហូត​ដល់​ទៅ​ខ្ទង់​ម៉ឺន​ដុល្លារ។

 

គេហទំព័រ Emolument បាន​វិភាគ​លើ​ប្រាក់​ខែ និង​ប្រាក់​រង្វាន់ នៃ​និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង អនុបណ្ឌិត ចំនួន ៥ ៦២២​នាក់ ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​ពី ៥ ទៅ ១០​ឆ្នាំ មក​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​អឺរ៉ុប​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​រក​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម របស់​និស្សិត​ទាំង​នោះ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​លទ្ធផល នៃ​និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា មក​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​ចំនួន ៨ នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស ដែល​រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត៖

 

៨) និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា នៅ​ឯ​សកល​វិទ្យាល័យ Warwick University & Business School អាច​រក​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ចំនួន ៩០ ៨០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

 

សកលវិទ្យាល័យ​៨​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​និស្សិត​រៀន​ចប់​ រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត

 

៧) និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា នៅ​ឯ​សកល​វិទ្យាល័យ City University London & Cass Business School អាច​រក​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ចំនួន ៩២ ១០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

 

 សកលវិទ្យាល័យ​៨​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​និស្សិត​រៀន​ចប់​ រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត

 

៦) និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា នៅ​ឯ​សកល​វិទ្យាល័យ Imperial College London & Tanaka Business School អាច​រក​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ចំនួន ៩៨ ៧០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

 

 សកលវិទ្យាល័យ​៨​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​និស្សិត​រៀន​ចប់​ រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត

 

៥) និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា នៅ​ឯ​សកល​វិទ្យាល័យ Oxford University & Said Business School អាច​រក​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ចំនួន ១០៧ ៩០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

 

 សកលវិទ្យាល័យ​៨​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​និស្សិត​រៀន​ចប់​ រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត

 

៤) និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា នៅ​ឯ​សកល​វិទ្យាល័យ Cambridge University & Judge Business School អាច​រក​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ចំនួន ១០៧ ៩០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

 

 សកលវិទ្យាល័យ​៨​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​និស្សិត​រៀន​ចប់​ រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត

 

៣) និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា នៅ​ឯ​សកល​វិទ្យាល័យ Bristol University អាច​រក​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ចំនួន ១០៧ ៩០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

 

 សកលវិទ្យាល័យ​៨​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​និស្សិត​រៀន​ចប់​ រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត

 

២) និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា នៅ​ឯ​សកល​វិទ្យាល័យ London School of Economics​អាច​រក​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ចំនួន ១១១ ៨០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

 

 សកលវិទ្យាល័យ​៨​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​និស្សិត​រៀន​ចប់​ រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត

 

១) និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា នៅ​ឯ​សកល​វិទ្យាល័យ London Business School អាច​រក​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ចំនួន ១៣៤ ២០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

 

 សកលវិទ្យាល័យ​៨​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​និស្សិត​រៀន​ចប់​ រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ businessinsider