ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

6 Videos


តាមប្រភពព័ត៌មានបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយហុងកុង បានឲ្យដឹងថា កាលពីពេលថ្មីៗនេះទស្សនាវដ្តី Forbes
របស់អាមេរិក បានប្រកាសឈ្មោះកំពូលតារាសម្តែងស្រីចំនួន ១០ រូបដែលរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងគេ ទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ដែលក្នុងនោះរួមមាន ៖
១- Jennifer Lawrence រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ៤៦ លានដុល្លារអាមេរិក
ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦
២- Melissa McCarthy រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ៣៣ លានដុល្លារ
ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦
៣- Scarlett Johansson រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ២៥ លានដុល្លារ
ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦
៤- Jennifer Aniston រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ២១ លានដុល្លារ
ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦
៥- Fan Bing Bing រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ១៧ លានដុល្លារ
ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦
៦- Charlize Theron រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ១៦ លានដុល្លារ
ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦
៧- Amy Adams រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ១៣,៥ លានដុល្លារ
ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦
៨- Julia Roberts រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ១២ លានដុល្លារ
ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦
៩- Mila Kunis រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ១១ លានដុល្លារ
ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦
១០- Deepika Padukone រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ១០ លានដុល្លារ ៕ គ ឡេង
ហ្វាន់ ពីងពីង ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រី ១០ រូប រកចំណូលបានច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦