តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?

6 Videos


សុទ្ធតែជាតារាឯកស្រី ដែលមានប្រជាប្រិយខ្លាំងក្នុងពិភពសិល្បៈ និង សម្រេស់លេចធ្លោ តែអ្វីដែលពិសេសបំផុត នៅពេលដែលតារាស្រីម្នាក់ៗប្រែកាយមកតែងខ្លួនជាព្រះនាង និង បវរកញ្ញាតាមសាច់រឿងដែលសម្តែងគឺកាន់តែធ្វើឱ្យពួកនាងទទួលបានភាពលេចធ្លោជាពិសេស។
ចុះអ្នកវិញយល់យ៉ាងណាដែរ តើតារាស្រីរូបណាដែលពាក់មកុដពោរពេញដោយភាពលេចធ្លោ និង ស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុត?
១ ខ្វាន់ អុសាមៈនី (Kwan Usamanee)

តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?
២ យ៉ាយ៉ា ឧរ៉ាសសាយ៉ា (Yaya Urassaya)

តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?
៣ បេឡា វ៉ានីតា (Bella Vanita)

តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?
៤ ភីងគី សាវីកា (Pinky Savika)

តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?
៥ ផេនខេក ខេម៉ានីត (Pancake Khemanit)

តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?
៦ មីវ នីតថា (Mew Nittha)

តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?
៧ ម៉ៃ ដាវីកា (Mai Davika)

តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?
៨ អុំ ភីយៈដា (Aom Phiyada)
តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?តើតារាស្រីរូបណា ដែលពាក់ម្កុដបានលេចធ្លោជាងគេ?