រូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទ

6 Videos


បើនិយាយពី អែនថង ប្រាស៊ុម (Anne Thongprasom) អាចចាត់ទុកថា ជាកំពូលតារាស្រីដែលឈរជើងក្នុងពិភពសិល្បៈមកជាយូរឆ្នាំ ព្រមជាមួយស្នាដៃសម្តែងរឿងរហូតដល់ទៅ ៤០ រឿង ដោយមិនថាដើរតួអង្គបែបណា ក៏ អែនថង អាចសម្តែងបានដោយគ្មានបញ្ហា។

រូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទ
ពេលនេះប្តូរមកចាប់អាជីពជាអ្នកដឹកនាំរឿង គឺអាចនិយាយបានថា មិនមែនជារឿងពិបាកសម្រាប់ អែនថង ឡើយ ហេតុដូចនេះ រឿងនីមួយៗដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាង គឺសុទ្ធតែជារឿងលេចធ្លោ តួរយ៉ាងដូចជារឿង «ស្អប់ព្រោះស្រឡាញ់» (Piang Chai Kon Nee Mai Chai Poo Wised) ដែលសម្តែងដោយ គីមប៊ឺលី អាន វូលតេម៉ាស (Kimberly Ann Voltemas) និង លោក ជែម ម៉ា (James Ma)។

រូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទ
អ្វីដែលទស្សនិកជនមិនទាន់ដឹងគឺ អែនថង ចូលចិត្តបង្ហាញភាពស្និទ្ធជាមួយតារាឯកប្រុសគ្រប់រូបដែលនៅក្រោមឱវាទ សឹងតែអាចនិយាយបាន តួឯកស្រីដែលសម្តែងជាមួយតួឯកប្រុសក៏មិនស្និទ្ធដូច អែនថង ឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អែនថង ចាត់ទុកតួឯកប្រុសវ័យក្មេងទាំងអស់ប្រៀបដូចជាប្អូនប្រុសបង្កើត និង ជួយណែនាំឱ្យដឹងពីតិចនិកក្នុងសម្តែងដើម្បីទទួលបានភាពស៊ីចង្វាក់ជាមួយតួឯកស្រីតែប៉ុណ្ណោះ។

រូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទ
ចង់ដឹងថា តើ អែនថង បង្ហាញភាពសិ្នទ្ធស្នាលជាមួយតួឯកប្រុសរូបណាខ្លះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

រូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទ

រូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទរូបថតស្និទ្ធស្នាល ៣៥ សន្លឹករបស់ អែនថង ជាមួយតួឯកប្រុសក្រោមឱវាទ