អ៊ីរ៉ាក់​ព្យួរក​ពួក​សកម្ម​ប្រយុទ្ធ​រដ្ឋ​អង្គការ​អ៊ិស្លាម​៣៦នាក់​

អ៊ីរ៉ាក់​បាន​សម្លាប់​ដោយ​ការ​ព្យួរ​ក​ពួក​សកម្ម​ប្រយុទ្ធ​អ៊ិស្លាម​៣៦នាក់​ ដោយ​សារ​មាន​ទោស​ពី​ការ​សម្លាប់​កូន​ទាហាន​អ៊ីរ៉ាក់​ជាង​១ពាន់​នាក់​នៅ​ ឆ្នាំ​២០១៤។