ស្ដ្រី​ជន​ជាតិ​អូស្ដ្រាលី​ម្នាក់​លង់​ទឹក​ស្លាប់​នៅ​ខេត្ដ​កំពត​

មាន​របាយការណ៍​មក​ថា ជន​ជាតិ​អូស្ដ្រាលី​ម្នាក់​អាយុ​២៤​ឆ្នាំ​បាន​លង់​ទឹក​ស្លាប់​នៅ​ខេត្ដ​កំពត​។