មិត្ដភក្ដិ​របស់​ស្ដ្រី​អូស្ដ្រាលី​ម្នាក់​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ខេត្ដ​កំពត​រៃ​អង្គាស​ប្រាក់​បាន​ជាង​២ម៉ឺន​ដុល្លារ​ដើម្បី​នាំ​សាក​សព​មក​អូស្ដ្រាលី​វិញ​

មិត្ដ​ភក្ដិ​របស់​ស្ដ្រី​អូស្ដ្រាលី​ម្នាក់​ពី​រដ្ឋ​វិចថូរៀ​នៃ​ប្រទេស​ អូស្ដ្រាលី​ដែល​បាន​ស្លាប់​ដោយ​សារ​លង់​ទឹក​នៅ​ខេត្ដ​កំពត​ ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​លេង​កម្ពុជា​បាន​រៃ​អង្គាស​ប្រមូល​ថវិកា​បាន​ច្រើន​ពាន់​​ដុល្លារ​ដើម្បី​ជួយ​លើ​ចំណាយ​នៃ​ការ​យក​សព​របស់​នាង​មក​អូស្ដ្រាលី​វិញ។