ជន​ស្វែង​សិទ្ធិ​ជ្រក​កោន​នៅ​អូស្ដ្រាលី​មួយ​ចំនួន​បាន​ទិដ្ឋាការ​ពិសេស​សម្រាប់​សិក្សា និង​ធ្វើការ​

ជន​ស្វែង​សិទ្ធិ​ជ្រក​កោន​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ដល់​អូស្ដ្រាលី​ ដោយ​កាណូត​ ឥឡូវ​នេះ​នឹង​អាច​ធ្វើការ​ ឬ​សិក្សា​បាន​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​ធានី​ខេនបេរ៉ា​ តាម​រយៈ​កម្មវិធី​ទិដ្ឋាការ​ពិសេស​មួយ។