ពិតមែនឬ? បរិភោគអាហារពេលយប់ជ្រៅ ងាយនឹងធ្វើឱ្យឡើងទម្ងន់

6 Videos


តាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ការបរិភោគអាហារដែលជានំផ្អែមនៅពេលយប់ជ្រៅ តែងបង្កឱ្យការឡើងទម្ងន់ឆាប់រហ័ស ហើយពិសេសនៅជំរុញឱ្យមានការចង់បរិភោគអាហារកាន់តែច្រើនឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតផង ។

ពិតមែនឬ? បរិភោគអាហារពេលយប់ជ្រៅ ងាយនឹងធ្វើឱ្យឡើងទម្ងន់

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថា អំឡុងពេលដែលយើងធ្លាប់តែដេកលង់លក់ តែបើយើងមិនបានដេកពួន ហើយងាកមកបរិភោគនំផ្អែម គឺតែងបង្កបញ្ហាដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឱ្យងាកមកចង់បរិភោគកាន់តែច្រើនឡើងមក ។

ពិតមែនឬ? បរិភោគអាហារពេលយប់ជ្រៅ ងាយនឹងធ្វើឱ្យឡើងទម្ងន់

បើតាមការពិសោធន៍បង្ហាញថា ក្រុមមនុស្សដែលធ្វើការពេលយប់ហើយបរិភោគអាហារដែលជានំផ្អែមតែងជួបនូវបញ្ហាការឡើងទម្ងន់ខ្ពស់បើប្រៀបធៀបជាមួយក្រុមនុស្សទូទៅ ។

ពិតមែនឬ? បរិភោគអាហារពេលយប់ជ្រៅ ងាយនឹងធ្វើឱ្យឡើងទម្ងន់

ក្រៅពីបង្កឱ្យឡើងទម្ងន់ហើយ ការបរិភោគអាហារនៅពេលយប់ជ្រៅនៅជាមូលហេតុងាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារការអត់ងងុយ និង ការបរិភោគខុសពេលវេលានេះផង ៕

ដេប៉ូ