រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

ការអភិវឌ្ឍន៍នៅប្រទេសចិនតែងប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជន ដូចយ៉ាងការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវហាយវ៉េ ជាដើម មានប៉ះពាល់ចំផ្ទះ ឬ អគារ របស់ប្រជាជនជាច្រើនខ្សែ ។ វាពិតជាលំបាកសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនូវសំណងថ្លៃឱ្យចាកចេញមិនសមរម្យ ឬ ដោះដូរឱ្យទៅនៅតំបន់ឆ្ងាញ់ដាច់ស្រយាល ដែលធ្វើឱ្យប្រជាជនក្រាញមិនព្រមចាកចេញ រហូតការសាងសង់ផ្លូវខ្លះត្រូវស្ទះ និង ផ្លូវខ្លះទៀតត្រូវសង់វៀង ឬ សង់រំលងផ្ទះរាំងនោះ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពស្រង់ពីវេបសាយប្រៈឆាឆាតិរបស់ថៃ ៕ សាវុឌ្ឍ
រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី

ប្រភព៖ matenak

  • រូបភាព ផ្ទះ និង អគារ នៅប្រទេសចិន ដែលនៅកណ្តាលថ្នល់ មិនព្រមចាកចេញពី已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/29  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: