បកប្រែតាមឡាញ(ចិន)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Top

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

2

Industry

Food & Beverages

Salary

$200-$500

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

Chinese-Mandarin--
Good   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-11-2016

Closing Date

Sep-10-2016
 
  - ត្រូចេះនិយាយភាសាចិនបានល្អ និងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ
- ត្រូវមានភាពរូសរាយ និង អាចធ្វើការងារជាក្រុមបាន
- មានភាពអំណត់អត់ ធន់ និង មានសុឆន្ទះ ក្នុងការងារ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096 / 076 808 9 808 & 096 / 076 909 8 909 / 076/96 227-5775

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.