ជប៉ុន​ផ្តល់​ជំនួយ​ជិត​៩​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ពង្រីក​បណ្តាញ​អគ្គិសនី

ជប៉ុន​ផ្តល់​ជំនួយ​ជិត​៩​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ពង្រីក​បណ្តាញ​អគ្គិសនី