អាជ្ញាធរ​សិង្ហបុរី​បញ្ជាក់​អំពី​ការ​ឆ្លង​វីរុស​ហ្ស៊ីកា​ក្នុង​ស្រុក​៤១​ករណី

អាជ្ញាធរ​សិង្ហបុរី​បាន​បញ្ជាក់​ឲ្យដឹង​អំពី​ការ​ឆ្លង​វីរុស​ហ្ស៊ីកា​ក្នុង​ ស្រុក​ចំនួន​៤១​ករណី​ ហើយ​ថា​ការ​ឆ្លង​ជា​ច្រើន​ករណី​ទៀត​អាច​នឹង​កើត​ឡើង។