ម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗ ស្លៀកដោយកំពូលតារាល្បីៗ លើពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធី MTV VMAs

MTV Video Music Award​ គឺជាផ្នែកដ៏ធំ ​ដែលជាឩស្សាហកម្មបង្ហាញម៉ូត​ និងការបង្ហាញ​ ភាពពិតនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅកាន់ហ្វូងមនុស្ស។​ តារាល្បីកំពូលៗ​ លើពិភពលោក​ មាននាង Beyonce, Hailey Baldwin, Fifth Harmony ​បានបង្ហាញនូវស្ទីលប្លែកៗពីគ្នា ​ដើម្បីបង្ហាញ​ ទៅកាន់ហ្វូង​មនុស្ស។ ​
មិនត្រឹមតែ តារាចម្រៀងទេ ក្នុងនោះ ​តារាបង្ហាញម៉ូតល្បីក៏បានបង្ហាញ​ ពីសម្លៀកបំពាក់​ ទៅកាន់ហ្វូងមនុស្សផងដែរ។​ ខាងក្រោមនេះ ​ជាម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ដែលកំពូលតារាចម្រៀង ​ល្បីៗស្លៀក នៅក្នុងកម្មវិធី​  MTV Video Music Award​  ដែលធ្វើឡើង ​នៅទីក្រុង New York​នៅថ្ងៃ ​២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ។ ​​

ម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗ ស្លៀកដោយកំពូលតារាល្បីៗ លើពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធី MTV VMAs

Beyonce និងកូនស្រី
ម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗ ស្លៀកដោយកំពូលតារាល្បីៗ លើពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធី MTV VMAs

តារាម៉ូត Hailey Baldwin
ម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗ ស្លៀកដោយកំពូលតារាល្បីៗ លើពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធី MTV VMAs

ម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗ ស្លៀកដោយកំពូលតារាល្បីៗ លើពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធី MTV VMAs

តារាម៉ូត  Kim Kardashianម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗ ស្លៀកដោយកំពូលតារាល្បីៗ លើពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធី MTV VMAs

តារាចម្រៀង នាង Zara Larssonកញ្ញា
http://www.mirror.co.uk/